Želiš postati volonter, donirati pomoć ili postati član HCK? Volontiraj / Doniraj / Postani član

Zaželi

Zaželi

zazeli-memorandum-gdckng (1)
Program zapošljavanja žena u općinama Davor, Dragalić i Vrbje - FAZA III

Nakon uspješno provedene aktivnosti u sklopu programa Zaželi – Program zapošljavanja žena u općinama Davor, Dragalić i Vrbje – faza I i faza II Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška nastavlja provoditi ovu aktivnost i u slijedećem razdoblju.

Program zapošljavanja žena u općinama Davor, Dragalić i Vrbje - faza III, kodnog broja:
UP.02.1.1.16.0351 financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.483.200,00 kuna (196.854,47 Eura)

Nositelj ovog projekta, prijavitelj i korisnik bespovratnih sredstava je Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška, sa sjedištem u Miroslava Kraljevića 6, Nova Gradiška. Prijavitelj ispunjava sve operativne, tehničke i financijske kapacitete nužne za uspješnu provedbu projekta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. potpisan je dana 20. prosinca, 2022.godine.

U sklopu ovog Projekta, čija je provedba 8 mjeseci, cilj je zaposliti 30 teže zapošljivih žena, koje će pružati pomoć i podršku starijim i /ili nemoćnim osobama, za sveukupno 180 krajnjih korisnika koji su u nepovoljnom položaju. Žene se zapošljavaju na 6 mjeseci i područje rada žena su općine Davor, Dragalić i Vrbje.

Ciljana skupina su nezaposlene žene, pripadnice ranjivih skupina sa najviše završenim
srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a.

Partneri na Projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška – Hrvatski zavod za socijalni rad, Općina Davor, Općina Dragalić i Općina Vrbje. Provedba projekta obuhvaća ruralna i slabo razvijena područja koja su ujedno i područja visoke stope nezaposlenosti. Svi partneri imaju iskustvo u provedbi kompleksnih i uspješnih projekata. Kroz svoje djelovanje prijavitelj i partneri nastoje ispuniti potrebe lokalne zajednice u vidu unaprjeđenja standarda života lokalnog stanovništva.

Upravljačko tijelo je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Dana 30. siječnja 2023. godine u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Nova Gradiška, ravnatelj Dario Pauković potpisao je ugovore sa 30 teže zapošljivih žena sa područja općina Davor, Dragalić i Vrbje koje su ujedno i ciljana skupina.

Projektom se želi pridonijeti rješavanju problema nezaposlenosti i socijalne isključenosti teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, kao i rješavanju problema socijalne isključenosti i niske razine kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općina Davor, Dragalić i Vrbje. To ujedno znači i omogućiti teže zapošljivim ženama pristup tržištu rada, stjecanje radnog iskustva, znanja i vještina te samopouzdanja i smanjenja rizika od siromaštva.
Pripadnice ciljane skupine i pripadnice neke od ranjivih skupina su: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice i ostale ako su definirane od strane Korisnika u kategoriji dodatnih ranjivih skupina. Kad su krajnji korisnici u pitanju, prihvatljive su starije osobe, odnosno osobe u dobi od 65 godina i više i /ili nemoćne osobe. 30 žena će u periodu od 6 mjeseci pružati uslugu podrške i potpore svaka za minimalno 6 krajnjih korisnika, odnosno sveukupno za 180 krajnjih korisnika. Neke od tih usluga su: pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština; pomoć u pripremi obroka u kućanstvu
korisnika; pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora / doma korisnika; pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanja računa, dostava raznih pomagala i sl.); pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženja te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima; drugi poslovi vezani za skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

U sklopu provedbe ovog projekta biti će isporučeno mjesečno 180 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština krajnjih korisnika, što za 6 mjeseci iznosi sveukupno 1080 paketa. Očekivani rezultati ovog projekta su – 30 pripadnica ciljane skupine uključene su na tržište rada, pružena im je snažna potpora za ulazak i ostanak na tržištu rada, stečeno je vrijedno radno iskustvo i osjećaj korisnosti, ostvarena ekonomska neovisnost ciljane skupine, smanjena stopa nezaposlenosti žena, pružena podrška i potpora za 180 krajnjih korisnika, unaprjeđena kvaliteta života krajnjih korisnika i ciljane skupine, smanjen broj osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, doprinos procesu deinstitucionalizacije, ojačana međusektorska suradnja, unaprjeđeno ruralno područje i ujednačen regionalni razvoj.

Projekt je u skladu sa zakonodavstvom, uredbama i propisima EU, nacionalnim zakonodavstvom te prati smjernice i ciljeve Strateških dokumenata na EU i nacionalnoj razini. Ovim projektom se nastavlja smjer dosadašnjeg djelovanja prijavitelja Gradskog društva Crvenog križa Nova Gradiška u socijalnom i društvenom području.